Cursus: Differentiaties | Start

 • Algemene


  • DIFFERENTIATIES   3

  • Maak een verdiepingsslag en doe extra vaardigheden op

   De differentiatiemodules worden georganiseerd door de diverse huisartsopleidingen in het land. Onze opleiding verzorgt specifiek de module Diabetes mellitus. Daarbij organiseren alle instituten de mogelijkheid om een differentiatiemodule Onderwijs of Wetenschappelijk onderzoek te doen. Alle aios die de eerste twee opleidingsjaren zonder problemen doorlopen en vinden dat ze ruimte, tijd en energie voor een differentiatie hebben, kunnen een differentiatie doen.

   Huisartsopleiding Utrecht biedt een drietal differentiaties aan: Diabetes mellitus, Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. De differentiatie Diabetes Mellitus wordt deels (6 bijeenkomsten) aan de huisartsopleiding zelf gegeven en deels online (3 bijeenkomsten). Deelnemers kunnen in maart, juni, september en december instromen. Gebleken is, dat het idee voor de differentiatie diabetes vaak in het tweede opleidingsjaar ontstaat. Aanmelden kan daarom tot 3 maanden voor de daadwerkelijke instroom.   

   Voor de differentiatie Onderwijs geldt dat een stage wordt aangeboden in overleg ofwel op de huisartsenopleiding, ofwel in het basiscurriculum met daarnaast een aantal onderwijsdagen op de schola medica. De differentiatie Wetenschappelijk onderzoek wordt verzorgd door het Julius Centrum van het UMC Utrecht en kent geen vaste startmomenten.

  •  

   INSCHRIJVEN

   In het eerste jaar tijdens het 9e maand gesprek bespreek je met je groepsbegeleiders of een differentiatiemodule iets voor jou zou kunnen zijn. Als je een differentiatie wilt gaan doen, geef je dan op met onderstaand inschrijfformulier. Je aanvraag wordt bekeken en je hoort of je toestemming krijgt om een differentiatie te gaan doen.

   Aanmelding (met ingevuld inschrijfformulier differentiatiemodule) naar info-huisartsopleiding@umcutrecht.nl

   Huisartsopleiding Nederland
   Kijk voor alle mogelijkheden op de website van Huisartsopleiding Nederland

    

  •  

    

   Download nieuwste folder (2023)  

    

   “Diabetes, weet ik er wel voldoende van?” Of: “De POH weet meer dan ik over die nieuwe middelen.” En “Ik zie eigenlijk weinig diabetespatiënten”. Als aios kun je je wellicht in deze uitspraken herkennen. Met de komst van de praktijkondersteuner zie je als aios vaak weinig diabetespatiënten en kan het lastig zijn kennis en ervaring op te doen in diabeteszorg. Tegen de achtergrond van een stijgend aantal mensen met diabetes (1,2 miljoen in 2013) is er juist behoefte aan huisartsen die up-to-date zijn wat betreft diabetes en die aan het roer kunnen staan van een team van praktijkondersteuners. Door verdiepend onderwijs aan te bieden, gecombineerd met leren in de praktijk, word je als aios voorbereid op deze taak in je eigen praktijk straks, maar ook in de hagro, HOED of gezondheidscentrum. Mede met deze doelstelling is in Utrecht per maart 2016 de landelijke differentiatie Diabetes Mellitus van start gegaan. Dit onderwijs is aanvullend op het reguliere curriculum van de huisartsopleiding en zit qua niveau tussen de huisartsopleiding en de kaderopleiding in. Op de website van Huisartsopleiding Utrecht kun je onze doelstelling en inhoud van de module terug vinden.

   De meerwaarde van de differentiatie

   Door vakinhoudelijke verdieping krijg je bovengemiddelde kennis van type 2 diabetes mellitus ten opzichte van je collega aios. Je leert over de werking van de nieuwe diabetesmiddelen en hun plaats in de behandeling. Insulinebehandeling krijgt ruime aandacht op de terugkomdagen, gecombineerd met praktijkopdrachten, waardoor je zelf in staat bent patiënten op insuline in te stellen en te begeleiden. Door casusbesprekingen met de kaderhuisarts en de internist ben je in staat ook complexe patiënten te behandelen en ben je bekend met bronnen waar informatie gezocht kan worden. In de praktijk leer je hoe de beïnvloeding is van de ziekte op de partner of op het gezin door gesprekken te voeren met patiënten en hun partner. Je leert welke plek een zorggroep heeft in de diabeteszorg en krijgt inzicht op kwaliteitsbeleid en financiering van de zorg. In de praktijk leer je wat er komt kijken bij het aanpassen van de zorg n.a.v. de spiegelinformatie van de zorggroep.

   Opzet

   De differentiatie beoogt integratie van theorie, stage en leren in de opleiderpraktijk. Het programma bestaat uit 9 moduledagen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende interactieve werkvormen, zoals casuïstiekbespreking en eigen presentaties. Instroom kan 4 x per jaar plaatsvinden in maart, juni, september en december. De terugkomdagen worden afwisselend gepland op dinsdag, woensdag en donderdag. De beoogde tijdsbelasting voor de gehele differentiatie (praktijk, stageplaats, thuis, moduledagen) is een halve dag in de week.

   Wat kan je er mee?

   Na de differentiatie kan je de verantwoording dragen voor de diabeteszorg in de eigen praktijk en voor een samenwerkingsverband van huisartsenpraktijken zoals een HOED, gezondheidscentrum of Hagro. Je krijgt een certificaat na het afronden van de differentiatie; dit kan op je CV een onderscheidend item zijn bij een sollicitatie. Daarnaast kan voltooiing van de diabetes differentiatie een mooie opstap zijn naar de kaderopleiding Diabetes Mellitus.

   Wie

   Aios met interesse voor de uitvoering en de kwaliteitsverbetering van de diabeteszorg in de huisartsenpraktijk en of samenwerkingsverband van huisartspraktijken. Het minimaal vereiste aantal deelnemers bedraagt 6.

   Waar
   Huisartsopleiding UMC Utrecht Broederplein 43 3703 CD Zeist Tel. 088 75 697 00
   Wanneer
   De differentiatie start jaarlijkse instroommogelijkheden in juni, september en december.
   Inhoudelijke stuurgroep

   De module is ontwikkeld door Prof. Dr. Guy Rutten, hoogleraar diabetologie in de eerste lijn, samen met Cees van Beek, huisartsdocent Huisartsopleiding Utrecht.

   Uitvoerende docenten

   Docenten zijn Guy Rutten en enkele andere kaderhuisartsen diabetes, een internist en andere professionals.

   Informatie

   Guy Rutten, docent

   Koen aan de Stegge, coördinator
    K.H.aandeStegge@umcutrecht.nl

   Renée van der Sluys, algemeen assistent
    info-huisartsopleiding@umcutrecht.nl

   Als huisarts is het handig om onderwijsvaardigheden te hebben. Mogelijk wil je een bijdrage leveren aan een nascholing met of voor collega’s. Zowel het maken van interessante en effectieve vormen van onderwijs, als het kunnen begeleiden van een groep zijn hierbij nuttige vaardigheden. Andere competenties die aan bod komen zijn het maken van toetsvragen, geven van feedback en soms ook beoordelen.

   Opzet

   Afhankelijk van je leerdoelen stellen we een programma op waarbij je de nadruk kan liggen op het maken/ontwikkelen van onderwijs of het geven ervan. Onderwijs ontwikkelen vind plaats aan de locatie Zeist en het onderwijs geven vindt plaats in het basiscurriculum van de geneeskunde opleiding aan de Uithof. De laatste wordt begeleid door de docent van het basiscurriculum, Saskia Mol. 

   De invulling is dus afhankelijk van de mogelijkheden bij beide afdelingen en jouw wensen en leerdoelen. Je besteedt in het derde jaar minimaal 120 uur aan deze differentiatie. Het is handig als je daarvoor regelmatig een dinsdag, woensdag of donderdag beschikbaar bent. Bij je buluitreiking krijg je een certificaat van deze differentiatie.

   Onderwijs geven en ontwikkelen

   In het basiscurriculum kun je optreden als werkgroepdocent (12 studenten) of interactieve colleges geven aan groepen van 24 studenten. Bij de huisartsopleiding treed je op als docent in een eerstejaarsgroep voor een vakinhoudelijk programma. Daarnaast geef je het vaardigheden onderwijs in het eerste jaar (KNO en oog in de introductie en de toets bewegingsapparaat). Elke differentiatie-aios ontwikkelt ook een nieuw stuk onderwijs voor de terugkomdag. 

   Didactische training

   Er worden landelijke terugkomdagen georganiseerd voor de aios die een onderwijsdifferentiatie doen. Dit zijn 8 terugkomdagen verdeeld over een jaar in Utrecht (Schola Medica). In deze terugkomdagen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: leren en motiveren, onderwijs geven in kleine groepen bij geneeskunde en op de werkplek, begeleiden van studenten en coassistenten, toetsen en beoordelen, onderwijs ontwikkelen, werkvormen, ICT en evalueren.

   Blokboeken

   Blokboek onderwijs differentiatie - onderwijs maken
   Blokboek onderwijs differentiatie – onderwijs geven

   Wie

   Laurent Niessen en Sanne Geurts doen dit bij de huisartsopleiding. Saskia Mol verzorgt de begeleiding voor activiteiten bij geneeskunde. 

   Waar

   Huisartsopleiding - UMC Utrecht, Broederplein 43 3703 CD Zeist 

   Universiteit Utrecht – Faculteit geneeskunde, Universiteitsweg 98, 3584 CG Utrecht

   Informatie

   Gedurende de opleiding heb je kennis gemaakt met de beginselen van EBM en weten-schappelijk onderzoek. Je bent in staat snel informatie te vinden in verschillende databases en kunt artikelen interpreteren. Maar wellicht heb je ook interesse om zelf onderzoek te doen of om een onderwerp verder uit te diepen of een uitgebreidere search te doen. Dat kan bin-nen deze verdiepingsmodule. Misschien overweeg je ook om in de toekomst je huisartspraktijk te combineren met weten-schappelijk onderzoek? Dan is dit de manier om kennis te maken met deze combinatie en huisartsen te spreken die hiervoor hebben gekozen.
   Opzet

   De begeleider zal een van de promovendi of stafleden van de afdeling huisartsgeneeskunde of het Dutch Cochrane Center van het Julius Centrum zijn. Hier wordt veel onderzoek gedaan dat onder meer de basis vormt van nieuwe NHG-Standaarden. Je kunt meewerken aan een gedeelte van een (promotie)onderzoek: het bestuderen van literatuur, de dataverzameling, de data-analyse en het schrijven van een artikel. Ook alleen het uitvoeren van een lite-ratuursearch of meta-analyse voor een artikel behoort tot de mogelijkheden.

   De belangrijkste gebieden waarbinnen het overgrote deel van het onderzoek binnen het Julius Centrum plaats vindt zijn:

   • infectieziekten (onderzoek naar influenza- en pneumokokkenvaccinatie, diagnostiek en prognostiek van bovenste luchtweginfecties, voorschrijfbeleid van antibiotica, COPD) hart- en vaatziekten (diagnostiek en prognostiek van hartfalen, diep veneuze trombose, perifeer vaatlijden)
   • oncologie (diagnostiek, screening)
   • onderzoek van het onderwijs (EBM, supervisie, selectie aios en verloop opleiding)
   • onderzoek binnen het LRGP; de patiënten in Leidsche Rijn binnen de Julius Gezondheidscentra met een veelheid aan onderzoeksonderwerpen. Vooral met behulp van zelfstudie ga je de extra benodigde kennis, nodig voor het betreffende onderwerp, verwerven. Ook bezoek je bijeenkomsten waarin onderzoeken en onderzoeks-voorstellen besproken worden. Samen met de begeleider en coördinator wordt een individueel leerplan opgesteld. Het eindproduct is een artikel, een richtlijn of een voordracht op een (internationaal) congres of wetenschappelijke bijeenkomst.
   Wie

   Iedereen die zich verder wil verdiepen in een huisartsgeneeskundig onderwerp. Dat onderwerp wordt in gezamenlijk overleg geregeld.

   Waar

   Huisartsopleiding UMC Utrecht Broederplein 43 3703 CD Zeist Tel. 088 75 697 00

   Wanneer

   Je kunt in overleg op elk tijdstip starten; we maken een planning voor een bepaald aantal dagen per week gedurende een vastgestelde periode.

   Informatie

   Marie-Louise Bartelink, MD PhD, m.e.l.bartelink@umcutrecht.nl